Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Blog

ICUU: Interculturele vaardigheden van studenten, docenten en staf bevorderen

Per 1 september jl. is een nieuw USO-project van start gegaan dat zich richt op de bevordering van interculturele vaardigheden van studenten, docenten en staf: Intercultural Competencies for Utrecht University (ICUU).

De achtergrond van het ICUU project kan als volgt worden samengevat: er is een grote discrepantie tussen het voornemen in het recente strategisch plan van de Universiteit Utrecht om studenten, docenten en personeel met interculturele vaardigheden uit te rusten en de alledaagse praktijk in vele opleidingen. Bij enkele opleidingen binnen Geesteswetenschappen (GW), Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO),  Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en het University College Utrecht (UCU) is gelukkig wel expertise inzake interculturele vaardigheden aanwezig, maar het ontbrak tot nu toe aan goede uitwisseling. Het ICUU project richt zich daarom op:

  • het verbeteren van de samenwerking tussen experts;
  • het verhogen van de zichtbaarheid van bestaand cursus- en trainingsaanbod op het gebied van interculturele communicatie.

 

Het doel van het ICUU project is drieledig:

  1. Zichtbaarheid en toegankelijkheid cursusaanbod studenten

In de eerste plaats richt het ICUU project op het verbeteren van de samenwerking tussen experts en het verhogen van de zichtbaarheid van bestaand cursusaanbod op het gebied van interculturele communicatie. Dit aanbod moet beter toegankelijk gemaakt worden voor studenten van andere opleidingen. Dit betreft bijvoorbeeld het inrichten van een minor Interculturele Communicatie en het implementeren van de pilot van het afgelopen jaar voor uitgaande Erasmusstudenten. In deze cursus (2,5 ECTS) zullen studenten van allerlei opleidingen vooraf, tijdens en na afloop van hun Erasmusuitwisseling worden begeleid zodat zij zich beter bewust worden van wat ze in het buitenland geleerd hebben aan interculturele vaardigheden en hoe deze vaardigheden relevant zijn voor hun toekomstige beroepspraktijk. Verder komt er een samenwerking tussen experts van UCU en collega’s van Farmacie om te zien hoe het curriculum van Farmacie beter kan inspelen op de talige en culturele diversiteit in deze opleiding waar relatief veel studenten met een migratieachtergrond aan deelnemen.

 

  1. Professionalisering van docenten

In de tweede plaats richt het ICUU project op het vergroten van de professionalisering van docenten: het trainingsaanbod van het COLUU op het gebied van ‘Teaching in the International Classroom’ zal worden versterkt. Bovendien wordt gekeken hoe de aandacht voor interculturele vaardigheden een structureel onderdeel uit kan maken van BKO professionaliseringstrajecten in verschillende faculteiten. Ten slotte komt er een pilot ‘Train the trainer’, waarin docenten en stafleden hun eigen interculturele vaardigheden zodanig kunnen uitbouwen dat zij deze ook kunnen overdragen aan collega’s.

 

  1. Professionalisering van ondersteunend personeel (OBP)

In de derde plaats stelt het ICUU project zich ten doel de professionalisering van ondersteunend personeel bij international offices, studiepunten en studieadviseurs te vergroten. Het project start met een pilot bij de international offices. Authentieke interactiesituaties met internationale studenten en docenten worden verzameld en geanalyseerd om een interculturele training te ontwikkelen. Het is de bedoeling dit trainingsaanbod onder te brengen bij het reguliere professionaliseringsaanbod waar alle medewerkers van de Universiteit Utrecht van gebruik kunnen maken.

 

Over de voortgang en de resultaten van het ICUU project zullen we regelmatig verslag doen op de TAUU website. Voor meer informatie over het ICUU project kan je terecht bij Karen Schoutsen (k.e.schoutsen@uu.nl) en Jan ten Thije (j.d.tenthije@uu.nl).

 


Jan ten Thije
28 September 2017

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..