Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

Bevindingen Commissie Instellingstoets Kwaliteitszorg (IKT)

Gisteren, 29 november, presenteerde Frank van der Duyn Schouten, voorzitter van de NVAO commissie Instellingstoets Kwaliteitszorg, ITK, haar bevindingen. De commissie sprak is uitermate positief over de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit. “Er is aan de Universiteit Utrecht echt sprake van een kwaliteitscultuur. Houd het vast en breng het verder”, aldus Frank van der Duyn Schouten, voorzitter van de ITK-commissie.

Na het verkennende bezoek begin oktober was de commissie vol lof over onze universiteit.

Bij het verdiepende bezoek van afgelopen week nam de commissie steekproeven bij de faculteiten en kreeg men dat positieve beeld bevestigd. De commissie constateert over de gehele linie:

·        Dat er een stevige breed gedragen visie op het onderwijs is die uitstekend wordt vertaald in beleid, waarbij wordt voortgebouwd op eerder ingezet beleid

·        Dat er bij universitair geïnitieerde projecten heldere kaders worden geformuleerd waarbij voldoende ruimte is voor eigen invulling en dat de faculteiten die geboden speelruimte benutten

·        Dat er sprake is van een open gesprekscultuur waarbij er in de vele informele netwerken die de universiteit rijk is van en met elkaar wordt gedeeld en geleerd

·        Dat het onderwijs goed en degelijk wordt geëvalueerd en gemonitord en dat externe stakeholders worden betrokken

·        Dat er veel vernieuwingsinitiatieven zijn en dat er sprake is van een continue verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat dit niet alleen gebeurt naar aanleiding van evaluaties en op basis van evidence based onderzoek, maar ook door inspiratie van het delen met elkaar.

·        Dat de stimuleringsmiddelen helpen om ook faculteits-overstijgende projecten van de grond te krijgen.

De commissie merkte verder op dat het programma Educate-It als katalysator functioneert en dat faculteiten het in hun eigen tempo oppakken.

Ten aanzien van de internationalisering constateerde commissie dat er binnen de UU grote consensus is over het waarom van internationalisering, het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Dat dat de UU daarbij geen last heeft van de wet van de remmende voorsprong, maar misschien nog wel iets meer gebruik zou kunnen maken van de ervaringen bij andere universiteiten.

De commissie is voorts zeer enthousiast over het hele palet dat onze universiteit kent op het gebied van de professionalisering van docenten en leiderschap. Denk aan de diverse leergangen, de universitaire stimuleringsgelden, de vele netwerken, de TAUU.

De commissie benadrukte het belang van leiderschap. Als leiderschap aanwezig is komt energie vrij, aldus de commissie. Leiderschap en eigenaarschap zijn cruciaal om het onderwijs te kunnen transformeren naar academisch niveau.

De commissie ervoer een hechte community en gaf aan dat huisvesting (eigen gebouw) daar een bijdrage aan kan leveren.

De commissie heeft tot slot een aantal adviezen die ‘niet opgevolgd hoeven te worden maar uit het hart komen’, aldus de commissie:

1)    Continueer de balans in de huidige aandacht op centraal niveau voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek

2)    Investeer verder in leiderschap en eigenaarschap. Het is de beste garantie tot succes om het ingezette niveau te behouden

3)    Zorg voor randvoorwaarden internationalisering als taalbeleid en huisvesting

4)    Stimuleer nog nadrukkelijker de informele netwerken van docenten

5)    Stimuleer dat faculteiten personeelsbeleid ontwikkelen dat onderwijsprestaties meer beloont

6)    Stimuleer Opleidingscommissies tot het nemen van een pro-actievere rol in de kwaliteitszorg

 


Heleen Klomp
30 november 2017
Kennistags:

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd