06 jul 2017

Toekenning projecten Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) 2017


Auteur:

Op 14 maart en 9 mei jl. heeft het college van bestuur opnieuw aan vijf projecten geld toegekend uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs. Het stimuleringsfonds is in 2012 ingesteld om een extra stimulans te geven aan professionalisering van docenten en aan onderwijsinnovaties. Het fonds bestaat uit twee onderdelen: een facultair compartiment van jaarlijks 1 miljard euro dat verdeeld wordt op basis van studentenaantallen en een universitair compartiment van 1 miljard euro voor grotere projecten waarvoor aanvragen worden toegekend op advies van een door het college ingestelde beoordelingscommissie.

Voor 2017 zijn vijf projecten toegekend uit het universitaire compartiment van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs.

1. Community Service & community engagement (220.800 euro)

Faculteit REBO ism University College Utrecht en Faculteit Geowetenschappen

De UU wil studenten opleiden die maatschappelijk betrokken zijn. Community service staat daarom hoog op de universitaire agenda. Doel van dit project is om praktijken van ‘community service en engagement’ te ontwikkelen in het academisch onderwijs aan de UU. Gedachte is dat studenten vanuit diverse disciplines samenwerken met lokale stakeholders en bijdragen aan het bedenken van duurzame oplossingen voor vraagstukken in Utrechtse buurten en stadswijken. Studenten, docenten en maatschappelijke stakeholders werken samen aan het ontwikkelen van onderwijs en toetsing. Het project wil daarbij vooral inzetten op vormen van (participatief) actie-onderzoek in de wijk Overvecht. Maatschappelijke partners in die wijk zijn o.m. Wijk & CO (sociaal makelaars) en het Social Enterprise Lab (se.lab). Het project wil de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit beter zichtbaar maken, studenten kennis en vaardigheden laten ontwikkelen die hen voorbereiden op een betekenisvolle rol in de samenleving en innovatie onderwijsvormen ontwikkelen waarin community service en engagement geïntegreerd zijn.

–     Contactpersoon dr. Jeroen Vermeulen (REBO)

2. Escaping the chasm (88.200 euro)

Faculteit Betawetenschappen ism Faculteiten Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen.

De Universiteit Utrecht heeft zich ten doel gesteld dat in 2020 blended learning een onlosmakelijk onderdeel is van het Utrechtse onderwijsmodel. Een deel van de docenten verkent nu echter niet de technologische mogelijkheden die zijn of haar onderwijs kunnen versterken. Dit project beoogt op een innovatieve manier docententeams kennis te laten maken met nieuwe onderwijstechnologieën. Dat gebeurt door het ontwikkelen van een ‘escape room’. Een docententeam wordt vrijwillig opgesloten in een kamer en kan alleen ontsnappen door het samen oplossen van allerlei opdrachten. Daarmee maken docenten spelenderwijs kennis met allerlei innovatieve onderwijsvormen zoals blended learning. Na ontsnapping uit de escape room gaan docenten met elkaar in discussie over de toepassing in eigen cursussen. Het project beoogt een mobiele escaperoom te ontwikkelen en deze minimaal vier keer in te zetten. Beoogd bereik is circa 100 docenten.

–     Contactpersoon: Jasper van Winden (BETA)

3. Making Journeys: Building Blocks for Diversity (100.000 euro)

Faculteiten Geesteswetenschappen, REBO en University College Utrecht

Diversiteit en inclusie staat hoog op de universitaire agenda. Dit project komt voort uit het eerdere initiatief InclUUsion waarmee vluchtelingen in de gelegenheid gesteld worden om onderwijs te volgen aan de UU. In dit project wordt met behulp van Arts Based Research onderzocht welke rol diversiteit speelt in het onderwijs aan de universiteit. Het project beoogt de ervaringen van vluchteling-studenten zichtbaar, hoorbaar en tastbaar te maken. Daarbij worden ook docenten en medestudenten betrokken. Het project resulteert onder meer in een interactieve website en een mobiele tentoonstelling waarmee de dialoog over het bevorderen van diversiteit en inclusie worden ondersteund.

–      Contactpersoon: dr. Noortje van Amsterdam (REBO)

4. EQUALITY: een duurzame verbetering van de kwaliteit van toetsing (215.274 euro)

Faculteiten Diergeneeskunde en Sociale wetenschappen

Een adequaat systeem van toetsing is van essentieel belang voor opleidingen in het hoger onderwijs. De kwaliteit van toetsing moet voor alle betrokkenen inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt worden. Voor veel opleidingen is dit echter een complexe en tijdrovende opgave. Dit USO-project heeft als centrale doelstelling een gebruiksvriendelijk, online systeem te ontwikkelen waarmee opleidingen geholpen worden om een visie te ontwikkelen op de eigen toetsing en die te verbeteren. Daarbij wordt aangesloten bij de methodiek van De Toetsing Getoetst (DTG) zoals al eerder in het hbo geïntroduceerd.

–      Contactpersoon: dr. Harold Bok (DGK)

5. Intercultural competence for the UU (245.125 euro)

Faculteiten Geesteswetenschappen, REBO, Betawetenschappen en University College Utrecht

Interculturaliteit staat hoog op de universitaire agenda. Dat hangt samen met de ambities op het gebied van internationalisering. Wij willen als UU een diverse, inclusieve academische gemeenschap zijn waarin studenten en staf van verschillende achtergronden zich thuis voelen. Het bezit van interculturele vaardigheden zijn hiervoor cruciaal. Bij enkele opleidingen bestaat al expertise op dit gebied. Doel van dit project is om die expertise beter te ontsluiten. Dat betekent:

–      beter zichtbaar maken van bestaand cursusaanbod en toegankelijk maken voor andere opleidingen

–      Professionalisering van docenten door uitbouw van de COLUU cursus ‘Teaching in the International Classroom’.

–      Professionalisering van ondersteunend personeel bij international offices, studiepunten en studieadviseurs door een gerichte interculturele training.

–      Contactpersoon: dr. Jan ten Thije (GW)

Toelichting op de procedure

Voor de verdeling van het universitaire compartiment van jaarlijks 1 miljard euro heeft het College van Bestuur een beoordelingscommissie benoemd die aanvragen uit de faculteiten beoordeelt en het college adviseert over toekenning. De commissie bestaat uit:

–      Ted Sanders (GW), voorzitter

–      Bernadette van de Rijt (FSW)

–      Berent Prakken (GNK/UMCU)

–      Harold Bok (DGK)

–      Christel Lutz (UCU)

–      Marian Joseph (REBO)

–      Leo Paul (GEO)

–      Jan van Tartwijk (FSW/COLUU)

–      Arjen Vredenberg (UCU/Beta)

–      Hans van Hout, extern lid

–      Merel Tuinenburg, studentlid (onderwijskunde)

In de eerste ronde zijn in totaal 12 voorstellen ingediend vanuit zes faculteiten. De beoordelingscommissie heeft daarvan vijf voorstellen geselecteerd voor uitwerking en beoordeling in de tweede ronde. Deze voorstellen heeft de commissie ook voor honorering door het college voorgedragen. Het college heeft de adviezen van de commissie overgenomen.

Verantwoording

De projecten hebben een looptijd van twee of drie jaar. De projectleiders rapporteren na het eerste jaar over de voortgang van het project aan de beoordelingscommissie. Als voldaan wordt aan de vooraf gedefinieerde tussentijdse resultaten, adviseert de beoordelingscommissie over voortzetting van het project. De beoordelingscommissie rapporteert daarover aan het college van bestuur.

Disseminatie

Onderdeel van de uitvoering van de projecten is disseminatie van de opbrengsten. Dit gebeurt gedurende het project m.b.v. klankbordgroepen, via de Teaching Academy Utrecht University (TAUU) of bijvoorbeeld door aanwezigheid op de jaarlijkse Onderwijsparade.

Meer informatie over het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs en de projecten die zijn gestart, vind je hier 

Share

Geef een reactie